Jaunumi

Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā saistībā ar eiro ieviešanu22.10.2013

Saistībā ar pāreju uz eiro ir sagatavoti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) un MK noteikumos Nr.819 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.819), kas stāsies spēkā 01.01.2014.

MUN likumā ir veiktas šādas izmaiņas:
individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību var iegūt mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, ja:

    apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz EUR 100 000;
    mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no MUN maksājošā mikrouzņēmuma nepārsniedz EUR 720 mēnesī;
      mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā no mikrouzņēmuma neietver:

 

  • mikrouzņēmuma darbinieka vai viņa laulātā vai radinieka (radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē) nāves gadījumā darba devēja piešķirto bēru pabalstu, kura vērtība nepārsniedz EUR 213,43;
  • kompensāciju, ko darba devējs darbiniekam izmaksā par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa (kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām) nolietošanos un kas noteikta EUR 0,04 apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā EUR 57 mēnesī;
  • ja MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz EUR 720 mēnesī, tad, piemērojot palielinātu MUN likmi, ar šo nodokli apliek arī no mikrouzņēmuma gūto mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma daļu, kas pārsniedz EUR 720 mēnesī.

MK noteikumos Nr.819 ir veiktas izmaiņas, nosakot, ka MUN deklarācijā ietvertās summas naudas izteiksmē norāda tajā valūtā, kura valstī bija likumīgs maksāšanas līdzeklis taksācijas perioda beigās, par kuru iesniedz attiecīgo deklarāciju. Arī labojumus deklarācijā ietvertajās summās naudas izteiksmē norāda tajā valūtā, kura valstī bija likumīgs maksāšanas līdzeklis tajā taksācijas periodā, par kuru iesniedz attiecīgo deklarācijas labojumu[1].

Deklarācijā, kuras iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 15.janvāris, ietvertās summas par 2013.gada IV ceturksni norādāmas latos, kā arī precizējot deklarāciju pēc 2014.gada, ja pārskata periods, par kuru tiek sniegts precizējums, ir līdz 2013.gada 31.decembrim, tajā ietvertās summas norādāmas latos. Ja precizējuma rezultātā nodokļa maksātājam ir jāveic maksājums valsts budžetā, tad latos aprēķinātais piemaksājamais nodoklis tiek konvertēts uz eiro pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa – 0,702804.

Savukārt deklarācijā, kuras pārskata periods ir pēc 2014.gada 1.janvāra, ietvertās summas norādāmas eiro.

Pirmā pārskata perioda deklarācija, kurā ietvertās summas norādāmas eiro, iesniedzama par 2014.gada I ceturksnilīdz 2014.gada 15.aprīlim.

Saistībā ar eiro ieviešanu deklarācijas aizpildīšana VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nemainās.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests