Mikrouzņēmumu nodokļa apliekamais objekts un likme

Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek mikrouzņēmuma apgrozījumu. Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 9 procenti (piemēram, ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir 10 000, tad mikrouzņēmuma nodokļa summa ir EUR 900 (10 000 x 9%)).
Gadījumos, ja mikrouzņēmums neievēro tam noteiktos kritērijus, tas maksā mikrouzņēmumu nodokli pēc lielākas likmes:

 • ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus, 9 procentu likmei pieskaita divus procenta punktus par katru papildus nodarbināto darbinieku;
 • ja mikrouzņēmuma apgrozījums gadā pārsniedz 100 000 EUR, apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20 procentu likmi;
 • ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR, ienākuma daļai, kas pārsniedz 720 EUR papildus piemēro 20 procentu likmi.

Norēķini ar budžetu

 • Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

  Valsts kase, reģ.Nr. 90000050138
  Valsts Kase, kods TRELLV22,
  konta Nr. LV75TREL1060000721000

 • Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas

  Valsts kase, reģ.Nr. 90000050138
  Valsts Kase, kods TRELLV22,
  konta Nr. LV41TREL1060000722000

 • Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

  Valsts kase, reģ.Nr. 90000050138
  Valsts Kase, kods TRELLV22,
  konta Nr. LV07TREL1060000723000

Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis ir nodoklis, kas ietver:

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem;
 • uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm;
 • mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Nodokļa maksātājs, kurš maksā mikrouzņēmumu nodokli, atsevišķi nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, kā arī neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.Mikrouzņēmumu nodoklis kā viens nodokļa maksājums ietver sevī visus uzskaitītos nodokļu veidus.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Mikrouzņēmumu nodokli ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmums.
Par mikrouzņēmumu var kļūt:

 • individuālais komersants;
 • individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
 • fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;
 • sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Atbilstības kritēriji

Lai varētu maksāt mikrouzņēmumu nodokli, mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki – fiziskās personas – vienlaikus ir arī valdes locekļi;
 • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000EUR;
 • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus.

Tādējādi mikrouzņēmumu nodokli var izvēlēties maksāt minētās personas, ja tās atbilst kritērijiem attiecībā uz dalībniekiem, apgrozījumu un darbinieku skaitu.

Mikrouzņēmuma darbinieks

Mikrouzņēmuma darbinieks ir:

 • fiziskā persona, kuru uz darba līguma pamata nodarbina mikrouzņēmums;
 • mikrouzņēmuma īpašnieks.

Mikrouzņēmuma darbinieku maksimālais skaits ir 5 darbinieki jebkurā brīdī gada laikā (darbinieku skaitā iekļauj visus tā darbiniekus un arī mikrouzņēmuma īpašnieku, bet  neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus).